Москва, поселение Сосенское, деревня Бачурино, Тюляевская улица
Close
Москва, поселение Сосенское, деревня Бачурино, Тюляевская улица

DIVOTVORNÁ, MYROTOČIVÁ IKONA „OBMĚKČENÍ ZLÝCH SRDCÍ“ OPĚT V BRNĚ
Z Boží milosti nás a naši pravoslavnou farnost při chrámu sv. Václava navštíví i v tomto roce divotvorná ikona Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“.

MILÍ BRATŘI A SESTRY V KRISTU,
S radostí v srdci Vám oznamuji, že naši farnost i naše město stejně jako v minulosti poctí i v těchto dnech svojí návštěvou vzácná a vskutku divotvorná ikona Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“. Divotvorná ikona Přesvaté Bohorodice bude v naší farnosti přítomna od zítřejšího dne, kdy k nám doputuje z italského města Bari, kde byla tato ikona přítomna v den svátku Přenesení ostatků svt. Mikuláše z Myr Likejských do Bari (1087).
Prosme z celého srdce i my, aby Boží Matka obměkčila naše srdce, chránila naše město i jeho lid a utěšila každý zármutek i bolest, neboť Přesvatá Bohorodice nenechá bez odezvy úpěnlivé volání těch, kteří „doufají v její nevýslovné milosrdenství“.
Přeji Vám požehnané dny, duchovní obnovu a radost z milosti a lásky Matky Boží k nám!

Váš duchovní otec Josef Fejsak
správce brněnské pravoslavné církevní obce

Modlitba k Přesvaté Bohorodici
před ikonou Obměkčení zlých srdcí – Sedmibolestná
Mnohobolestná Matko Boží, jež ve své čistotě a množstvím svých strádání, které jsi na zemi zakusila, převyšuješ všechny pozemské dcery! Přijmi mnohobolestné naše povzdechy a ochraňuj nás pod záštitou Tvojí milosti. Jiného útočiště a jiného vřelého zastání, kromě tebe, neznáme, ale majíce smělost před Tím, který se z Tebe narodil, pomoz a spasiž nás Tvými modlitbami. Nechť bez klopýtnutí dostihneme Nebeského Království, abychom tam, se všemi svatými, mohli pět chválu v Trojici Jedinému Bohu, nyní i vždycky až na věky věkův. Amen.